Вчена рада

Положення про Вчену раду факультету туризму

ДВНЗ «Прикарпатський національний державний національний університет імені В.Стефаника»

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедрами, голова профбюро працівників, голова профспілкового бюро студентів, голова сенату факультету, як керівники органів громадського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших представників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті університету. Персональний склад Вченої ради факультету затверджує ректор терміном до 7 років. Він може оновлюватись при структурних змінах факультету.

До компетенції Вченої ради факультету туризму належать:

– визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

– обрання (таємним голосуванням) і рекомендація ректору університету кандидатури на посаду декана факультету;

– заслуховування щорічних звітів декана;

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

– затвердження щорічних планів роботи структурних підрозділів факультету;

– визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– подання пропозицій Вченій раді університету про призначення іменних стипендій;

– визначення студентів для навчання за індивідуальними навчальними планами;

– затвердження щорічних звітів роботи аспірантів;

Рішення Вченої ради факультету впроваджуються в дію розпорядженнями декана факультету. Термін повноважень Вченої ради факультету до семи років. Засідання Вченої ради факультету є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

 

Особовий склад

вченої ради факультету туризму

 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 1. проф. Великочий В.С.- голова Вченої ради, декан факультету туризму.
 2. доц. Чорна Л.В. – заступник голови Вченої ради, заступник декана з навчальної роботи, доц. кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 3. доц. Загнибіда Р.П.– заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
 4. проф. Угринюк В.М. – зав.кафедри іноземних мов і країнознавства.
 5. проф. Калуцький І.Ф. – професор кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 6. проф. Клапчук В.М. – зав. кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

      7.доц. Шикеринець В.В. – зав. кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоубізнесу та івентменеджменту.

 1. доц. Філюк С.М. – зав. кафедри туризмознавства і краєзнавства
 2. проф. Чаграк Н.І. – заст. декана з наукової роботи, професор кафедри іноземних мов і країнознавства.
 3. доц. Приймак Л.Б. – секретар Вченої ради факультету, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства.
 4. доц Апельт Г.В. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства;
 5. доц. Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, голова профспілкового комітету факультету.
 6. доц. Ковальська Л.В. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 7. викладач Зарічняк А.П. – викладач кафедри туризмознавства та краєзнавства.
 8. доц. Лояк Л.М. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
 9. доц. Польова Л.В.- доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
 10. доц..Новосьолов О.В. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
 11. доц. Дутчак О.І. – доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоубізнесу та івентменеджменту.
 12. доц..Орлова В.В. – доцент кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоубізнесу та івентменеджменту.
 13. гол. студентського профкому Личук Б.Е..
 14.  гол. студентського сенату Шалайко Т.М. .

 

 

 Голова вченої ради                                               проф. Великочий В.С

 

План засідань 2021-2022