Вчена рада

Положення про Вчену раду факультету туризму

ДВНЗ «Прикарпатський національний державний національний університет імені В.Стефаника»

                              Створено: 03 вересня 2003 року

Останнє оновлення: 26 грудня 2017 року

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедрами, голова профбюро працівників, голова профспілкового бюро студентів, голова сенату факультету, як керівники органів громадського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших представників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у Статуті університету. Персональний склад Вченої ради факультету затверджує ректор терміном до 7 років. Він може оновлюватись при структурних змінах факультету.

До компетенції Вченої ради факультету туризму належать:

– визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

– обрання (таємним голосуванням) і рекомендація ректору університету кандидатури на посаду декана факультету;

– заслуховування щорічних звітів декана;

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

– затвердження щорічних планів роботи структурних підрозділів факультету;

– визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання;

– вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

– подання пропозицій Вченій раді університету про призначення іменних стипендій;

– визначення студентів для навчання за індивідуальними навчальними планами;

– затвердження щорічних звітів роботи аспірантів;

Рішення Вченої ради факультету впроваджуються в дію розпорядженнями декана факультету. Термін повноважень Вченої ради факультету до семи років. Засідання Вченої ради факультету є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

 

Особовий склад

Вченої ради факультету туризму

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

 1. проф. Великочий В.С.- голова Вченої ради, декан факультету туризму.
 2. доц.Чорна Л.В. – заступник голови Вченої ради, заступник декана з навчальної роботи, доц. кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 3. проф. Угринюк В.М. – зав.кафедри іноземних мов і країнознавства.
 4. проф. Калуцький І.Ф. – зав.кафедри туризмознавства і краєзнавства
 5. проф. Клапчук В.М. – зав. кафедри готельно-ресторанної справи та курортної справи.

 6.доц. Шикеринець В.В. – заст. декана з наукової роботи, зав. кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю.

 1. доц. Чаграк Н.І. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства.
 2. доц. Приймак Л.Б. – секретар Вченої ради, доцент кафедри іноземних мов і країнознавства.
 3. доц. Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства, голова профспілкового комітету.
 4. доц. Філюк С.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 5. доц. Ковальська Л.В. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства.
 6. викладач Зарічняк А.П. – викладач кафедри туризмознавства та краєзнавства.
 7. доц. Польова Л.В.- доцент кафедри готельно-ресторанної справи та курортної справи.
 8. доц..Новосьолов О.В. – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.
 9. доц..Орлова В.В. – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю.
 10. гол. студ. профкому Гнатишин Я.
 11. 18. гол. студ. сенату Грицак Т.

 

Голова Вченої ради                                               проф. Великочий В.С