Елементи дистанційного навчання

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу
у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та
передбачає можливість отримання випускниками документів державного
зразка про відповідний освітній рівень.
Метою дистанційного навчання у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» є надання освітніх
послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за
програмами підготовки громадян до вступу в університету, підготовки
іноземців та підвищення кваліфікації працівників.
Завданнями дистанційного навчання в університеті є:
– забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного
права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення
кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і
майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань,
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я,
місця проживання відповідно до їх здібностей;
– забезпечення індивідуалізації навчального процесу у відповідності до
потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається;
– застосування актуальних освітніх технологій;
– створення додаткових можливостей для спілкування педагогічних
(науково-педагогічних) працівників зі студентами та студентів між собою в
рамках активного творчого засвоєння програми навчання;
– забезпечення контролю якості освіти.
Дистанційне навчання в університеті реалізовується шляхом
застосування:
– дистанційної форми навчання як окремої форми навчання;
– використання технологій дистанційного навчання для забезпечення
навчання в різних формах.
За дистанційною формою навчання в університеті може надаватися
вища та післядипломна освіта при наявності необхідного організаційного,
науково-методичного, кадрового та системотехнічного забезпечення.
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна
освіта) фахівців за дистанційною формою навчання в університеті
здійснюється за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами
підготовки (спеціальностями).
Термін навчання студентів, слухачів, учнів за дистанційною формою
встановлюється університетом і має бути не меншим, ніж за денною формою
за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки
та спеціальностями.
Навчання студентів (слухачів) за дистанційною формою здійснюється за
договорами між ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника» та замовником (юридичною або фізичною особою) на
умовах, визначених цими договорами.
В університеті використання технологій дистанційного навчання
зорієнтоване насамперед на такі категорії студентів, слухачів, учнів:
– особи з особливими потребами;
– обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено
опановувати навчальні програми;
– особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до
навчального закладу населених пунктах;
– студенти, слухачі, учні, які за сімейними обставинами не можуть
систематично відвідувати навчальний заклад;
– особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з
навчанням в університеті;
– особи, які готуються до вступу у ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника»;
– особи, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.
Навчальний процес за дистанційною формою навчання в університеті
здійснюється у таких формах: самостійна робота, навчальні заняття,
практична підготовка, контрольні заходи. Основною формою організації
навчального процесу за дистанційною формою навчання є самостійна робота.
Основними видами навчальних занять за дистанційною формою
навчання в університеті є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні
заняття, консультації, індивідуальні заняття та інші.
Лекція, консультація, індивідуальні заняття, семінар проводяться зі
студентами (слухачами, учнями) дистанційно у синхронному або
асинхронному режимі відповідно до навчального плану.
Практична підготовка студентів (учнів, слухачів), які навчаються за
дистанційною формою навчання в університеті проводиться за окремо
затвердженою програмою.
Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні
підготовки фахівців за дистанційною формою навчання в університеті у
включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші
визначені навчальним закладом контролі знань, умінь та навичок, набутих
студентом, учнем, слухачем у процесі навчання. Усі контрольні заходи
можуть здійснюватись відповідно до рішення університету дистанційно з
використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій,
зокрема відео конференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того,
хто навчається, або очно.
Атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання в
університеті здійснюється згідно з Положенням про порядок створення та
організацію роботи Екзаменаційної комісії в Державному вищому
навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника».

 

“П О Л О Ж Е Н Н Я
про організацію освітнього процесу та розробку основних документів
з організації освітнього процесу
в Державному вищому навчальному закладі
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»”