Міжнародна діяльність

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва факультету туризму – підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у  зарубіжних освітніх закладах; спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах; співробітництво по лінії міст-побратимів.
Міжнародна діяльність факультету туризму розвивається у таких напрямах:
 • підписання широкомасштабних угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільної розробки методів вирішення освітніх проблем;
 • налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів);
 • створення умов для наукового стажування науково-педагогічних працівників Інституту за кордоном;
 • забезпечення умов для стажування і навчання за програмами обміну студентів Інституту туризму та зарубіжних навчальних закладів;
 • проходження виробничої практики студентів за кордоном;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів;
 • створення умов для публікування результатів наукових досліджень у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань;
 • грантова діяльність.
Результатом співпраці факультету туризму з навчальними закладами та іноземними організаціями стала реалізація низки міжнародних проектів, проведення конференцій, участь працівників у різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних держав світу, можливість розвитку професійного досвіду для студентів. Усе це сприяє розширенню кордонів міжнародного співробітництва, підвищенню ефективності співпраці та зміцненню вже існуючих зв’язків.
Важливим напрямом міжнародного співробітництва є здійснення цільових освітніх проектів, адже модернізація системи освіти має на меті підготовку висококваліфікованих, мобільних і творчих особистостей, які протягом життя мають постійну можливість опановувати нові прогресивні знання. У рамках таких проектів здійснюється багатогранна діяльність: проведення спільних наукових досліджень і публікація їх результатів; організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів; стажування викладачів і студентів; обміни викладачами для читання лекцій; обмін науковими і навчально-методичними публікаціями.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ТУРИЗМУ

 Вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліття знаходиться у стані безперервного вдосконалення і модернізації. Рушійними силами процесів, що відбуваються у вищій школі, є її прагнення до оновлення та бажання увійти до загальноєвропейського освітнього простору.

Європейське суспільство характеризується рядом ознак, найістотнішими серед яких є:

 • полікультурність;
 • рухливість, інтернаціоналізація та глобалізація;
 • вплив нових технологій;
 • значні зміни у сфері зайнятості населення;
 • потреба у фахівцях, здатних навчатися впродовж життя;
 • вимога якості, справедливості та ефективності освіти.

Успіх сучасної освіти, як свідчить досвід, визначається насамперед здатністю гнучкого реагування на змінне оточення. Суспільство вимагає фахівця, який вміє перебудовувати зміст і форми діяльності залежно від вимог ринку праці. Міжнародна співпраця дає такі можливості та є невід’ємною частиною діяльності університету і його структурних підрозділів.

Модель освіти ХХІ століття, яке оголошено ЮНЕСКО «Століттям освіти», Факультет туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника формує в рамках вимог концептуальних засад розвитку освіти  України та її інтеграції в європейський освітній простір за принципами Болонського процесу. Саме життя незабаром сформулює вимоги студентів до університетів таким чином, що міжнародне їх визнання стане одним з головних критеріїв популярності серед абітурієнтів і роботодавців.

Десятиріччя Факультету туризму позначається пошуком конкретних шляхів і засобів міжнародної співпраці усіх сфер своєї діяльності, здійснюючи  практичне долучення до єдиних вимог, єдиних критеріїв та досвіду науково-освітньої роботи навчальних закладів багатьох іноземних країн і має  досвід міжнародної співпраці

Учасники програми TEMPUS проф. В.Угринюк і доц.Г. Гритчук на презентації навчальних курсів, Одеса, 2012

з США, Канадою, Німеччиною, Італією, Польщею,  Румунією, Туреччиною, Грецією, Молдовою, Грузією, Туркменістаном та іншими державами.

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва – підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у  зарубіжних освітніх закладах; спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах; співробітництво по лінії міст-побратимів.

За десять років роботи Факультету туризму міжнародна діяльність розвивалася у таких напрямах:

 • підписання широкомасштабних угод про співробітництво з провідними українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами з питань спільної розробки методів вирішення освітніх проблем;
 • налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних творчих колективів);
 • створення умов для наукового стажування науково-педагогічних працівників Факультету за кордоном;
 • забезпечення умов для стажування і навчання за програмами обміну студентів Факультету туризму та зарубіжних навчальних закладів;
 • проходження виробничої практики студентів Факультету за кордоном;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів;
 • створення умов для публікування результатів наукових досліджень у зарубіжних виданнях та створення спільних з партнерськими інституціями видань;
 • грантова діяльність.

Проект WeNet TEMPUS, викладачі Факультету туризму спільно з науковцями університетів Падерборну (Німеччина) і Бальцано (Італія) на презентації, Одеса,2012

Результатом співпраці Факультету туризму з навчальними закладами та іноземними організаціями стала реалізація низки міжнародних проектів, проведення конференцій, участь працівників у різноманітних міжнародних програмах, які фінансуються урядами провідних держав світу, можливість розвитку професійного досвіду для студентів. Усе це сприяє розширенню кордонів міжнародного співробітництва, підвищенню ефективності співпраці та зміцненню вже існуючих зв’язків.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є здійснення цільових освітніх проектів, адже модернізація системи освіти має на меті підготовку висококваліфікованих, мобільних і творчих особистостей, які протягом життя мають постійну можливість опановувати нові прогресивні знання. У рамках таких проектів здійснюється багатогранна діяльність: проведення спільних наукових досліджень і публікація їх результатів; організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів; стажування викладачів і студентів; обміни викладачами для читання лекцій; обмін науковими і навчально-методичними публікаціями.

Міжнародна наукова конференція WEEC 2012, Варшавський університет, доповідач доц. Н. І. Чаграк

Факультет туризму бере активну участь у багатьох програмах:

 • Програма обміну студентів ВНЗ на засадах двосторонніх угод з партнерськими інституціями;
 • Програми TEMPUS;

Програми стипендій ім. Фулбрайта (адмініструються в Україні офісом програм ім. Фулбрайта);

 • Програма стажування молодих викладачів (адмініструються в Україні офісом програм ім. Фулбрайта);
 • Стипендії для дослідження сучасних проблем (адмініструються в Україні IREX);
 • Стипендійні програми DAAD для навчання та науково-дослідної роботи у Німеччині;
 • Програми Work & Travel the USA, Work & Travel Canada.

Для реформування вищої школи важливо не лише модернізувати навчальний процес, але й взаємоузгодити європейські освітні і світоглядні орієнтири з вітчизняними надбаннями і цінностями. Серед низки практичних заходів, які здійснювались Факультетом туризму в цьому напрямі, пріоритет надавався діям, спрямованим на встановлення і розширення співпраці з однопрофільними зарубіжними вищими навчальними закладами, відомими вченими, організаціями, фондами та іншими структурами, пов’язаними з фінансово-економічною сферою діяльності, з метою обміну досвідом організації наукової та навчальної роботи, розробки і втілення спільних проектів, програм тощо.

Саме в такому напрямі розвивалась і поглиблювалась співпраця університету з такими зарубіжними вищими навчальними закладами, як університет «Штефан чел Маре», (м. Сучава, Румунія), Університет європейської освіти (м. Кишинів, Молдова).

З 2008 року діє договір про співпрацю з Береа Коледжем (США), Університетом Ватерлоо (Канада). У 2005 році було підписано угоду про співробітництво з Державною вищою професійною школою в Гожуві Великопольському (Польща) в галузі науки, культури, проведення міжнародних науково-практичних конференцій та розробки спільних програм. Уваги заслуговує налагодження контактів з Академією готельного бізнесу та громадського харчування в Познані (Польща).

Міжнародна наукова конференція «Туризм і розвиток регіону», Гожув Великопольський (Польща), 2012

Залучення викладачів кафедр та науковців до участі у міжнародних проектах з метою активізації міжнародного наукового, культурного та освітнього співробітництва є одним із критеріїв ефективності роботи Факультету туризму в цілому. Факультетом туризму налагоджено плідну міжнародну співпрацю у галузі освіти і туризму із ВНЗ дев’яти країн світу, зокрема, відбувається стажування за програмами між університетських академічних обмінів викладачів та студентів у Державній вищій професійній школі у Гожуві Великопольському (Польща), Хамбер Коледжі, Університет Ватерлоо (Канада), Береа Коледжі, Дальтонському коледжі (США), Сучавському університеті «Штефан чел Маре» (Румунія) та в інших закладах міжнародної співпраці університету.

З 2003 року близько третини викладачів були учасниками програм академічних обмінів, зокрема Куцтаунського університету, США (проф. Великочий В.С., доц. Чаграк Н.І.), Береа Коледжу, США (Познанський Р.В., Вовчок Я.В.), Гумбольдського університету, Німеччина (доц. Гритчук Г.В.), Ягеллонського університету, Польща (проф. Клапчук В.М.), Державної вищої професійної школи у Гожуві Великопольському, Польща (доц. Лисенко О.М.) та ін. Це значним чином підвищило  кваліфікацію викладачів, надало змогу застосовувати новітні технології та методики викладання.

У 2011 році в Факультеті туризму читав лекції стипендіат програми академічних обмінів ім. Фулбрайта Крістофер Міллер, професор Береа Коледжу (США), що також посприяло розширенню горизонтів міжнародної співпраці, збагаченню навчального досвіду як викладачів факультету, так і студентів.

Студенти Факультету туризму на практиці у США, 2011

Протягом 2010–2012 років науковці Факультету туризму (Великочий В.С., Угринюк В.М., Гритчук Г.В., Філюк С.М.) брали участь в проекті «Мережа електронної дистанційної освіти для підвищення кваліфікації у сфері туризму (Білорусь, Україна, Грузія) – WeNeT» (158739-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPHES спільно з науковцями університетів Падерборну (Німеччина), Бальцано (Італія), Віденського університету (Австрія), Кошалінського політехнічного університету (Польща), 24 університетів України, Білорусі, Грузії.

В рамках проекту розроблено і запроваджено чотири курси дистанційного навчання ‒ «Культурний туризм», «Організація туризму», «Технологія туристичної діяльності», «Сільський, зелений туризм». Курси розміщені на сервері дистанційного навчання (http://wenet.pu.if.ua/).

Реалізація проекту «WeNeT» дозволила викладачам Факультету туризму запровадити елементи дистанційної форми навчання в освітній процес на денній і заочній формах навчання, створити систему підвищення кваліфікації працівників галузі туризму. Протягом 2012 року курс «Культурний туризм» прослухали і пройшли підсумкове тестування 184 студенти Факультету туризму та 16 працівників галузі туризму; курс «Організація туризму» ‒ 163 студенти Факультету туризму та 16 працівників галузі туризму; курс «Технологія туристичної діяльності» ‒ 120 студентів Факультету туризму та 20 працівників галузі туризму; курс «Сільський, зелений туризм» ‒ 195 студентів Факультету туризму та 22 працівники галузі туризму.

Студенти Факультету туризму на практиці в Туреччині, 2012

Широкі і міцні міжнародні зв’язки активно використовуються Факультетом туризму для організації і участі в міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах із залученням керівництва різних міжнародних організацій, відомих вчених і експертів. Такі заходи забезпечують студентам і науково-педагогічномим працівникам доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяють обмінюватися досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання. Вже традиційною стала участь викладачів Факультету у щорічних міжнародних конференціях Ягеллонського університету, Варшавського університету, Академії наук республіки Туркменістан, Центром досліджень «Аппалачі – Карпати» (США).

Варто відзначити тісну співпрацю Факультету туризму та Державної вищої професійної школи у Гожуві Великопольському в напрямі організації та проведення спільних наукових конференцій, зокрема «Туризм і розвиток регіону», яка щороку відбувається почергово у Польщі та в Україні.

За останні роки участь Факультету туризму в наукових конференціях активізувалася і є сьогодні одним із стратегічних напрямів його розвитку, що дозволяє опановувати й успішно використовувати новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології як засіб інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки сучасних конкурентоспроможних спеціалістів. Отриманий досвід і знання широко використовуються при підготовці навчальних матеріалів, наукових статей, доповідей, виступів і повідомлень на різних рівнях, захисті дисертацій.

Важливою складовою міжнародної діяльності кафедр Факультету туризму є організація і проведення практики студентів за кордоном. З цією метою у 2006 році між Факультетом туризму та Київським університетом туризму, економіки та права укладено відповідну угоду про співпрацю. Завдяки їй студенти Факультету туризму щорічно проходять навчально-виробничу практику у закладах туризму і рекреації Німеччини, Польщі, Греції, Туреччини, Великобританії, США та Кіпру. Кожного року близько сотні студентів Факультету є учасниками програми «Work and Travel» через туристичні фірми «Інфоміст», «Колізей», «Сіон», «Софія». Студенти проходять практику у 4-5-зіркових готелях США, Туреччини, Греції та інших країн на посадах, що відповідають напряму підготовки та обраній спеціальності.

Студенти Факультету туризму на практиці в Німеччині, 2012

Згідно договору про співробітництво з Асоціацією працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю від 19 липня 2011 року студенти Факультету туризму проходять практику в літній період на об’єктах туристичної індустрії у країнах з високорозвиненою інфраструктурою сфери обслуговування (як от Греція, Німеччина та Туреччина) з метою пізнання масштабів індустрії туризму і гостинності, опанування операційних систем і процесів, набуття практичного досвіду. Об’єктами практики виступають туристичні фірми, готельні підприємства та інші заклади, пов’язані з організацією та наданням туристичних послуг, організацією відпочинку і розваг. Виробнича практика студентів за кордоном у IV семестрі визначається структурним взаємозв’язком із навчальними предметами професійно-орієнтованої підготовки «Рекреаційні комплекси», «Технологія туристської діяльності», «Технологія готельної справи», «Спортивний туризм», у VI семестрі – «Організація рекреаційних послуг», «Організація послуг харчування», «Організація транспортних послуг», у VIIІ семестрі – «Організація анімаційних послуг у туризмі», «Організація екскурсійних послуг».

Відбір студентів для проходження практики за кордоном проводиться на конкурсній основі – за результатами співбесіди з англійської, німецької чи російської мов та рівнем їх академічної успішності.

Практиканти працюють 5-6 днів на тиждень по 8 годин, а у вільний час мають можливість поїхати на екскурсії до найближчих курортних місць та історичних центрів. Після завершення практики студенти отримують сертифікат із зазначенням терміну стажування і посади.

У Греції практика проходить у відповідності до угод про співробітництво між Факультетом туризму, Київським університетом туризму, економіки і права та Технологічним факультетом Серес і Александрійським технологічним факультетом міста Салоніки. Бази практики – це 4-5-зіркові готелі, які знаходяться на материковій (в Халкідіках) та острівній (Кріт, Родос, Самос, Корфу, Пелопоннес, Кос тощо) частинах Греції.

У Німеччині студенти проходять практику в різноманітних підрозділах готелів: відділах реєстрації, обслуговування, продажу, анімації, Spa, салонах краси, на посадах офіціантів, барменів, кухонних працівників, покоївок, швейцарів.

У Туреччині практика проходить у весняно-літній період (травень-жовтень) і триває від 4 до 5,5 місяців. Студенти опановують фах трансфермена та гіда у компаніях «TEZ TOUR» та «ІАТІ».

Відповідно до договору з ТОВ «Колізей» студенти Факультету пізнають масштаби туристичної індустрії США, проходять стажування в готелях, закладах харчування та парках розваг зазначеної вище провідної туристичної країни.

Для порівняння наведемо динаміку розвитку міжнародної співпраці у сфері навчально-виробничої практики студентів Факультету туризму за роками:

 • 2007-2008 н.р.: США – 27 ос.;
 • 2008-2009 н.р.: США – 22 ос., Греція – 10 ос., Туреччина – 18 ос., Канада – 4 ос.;
 • 2009-2010 н.р.: США – 19 ос., Греція – 18 ос., Туреччина – 13 ос.;
 • 2010-2011 н.р.: США – 23 ос., Греція – 14 ос., Туреччина – 13 ос., Німеччина –11 ос.;
 • 2011-2012 н.р.: США – 12ос., Греція – 16 ос., Туреччина – 25 ос., Німеччина – 7 ос.;
 • 2012-2013 н.р.: США – 18 ос., Греція – 16 ос., Туреччина – 52 ос., Німеччина – 5 ос.

З 2005 року в Факультеті туризму працює кафедра іноземних мов і країнознавства для поглибленого вивчення англійської, німецької та польської мов професійного спрямування, що дозволяє щороку понад 50 студентам брати участь у міжнародних молодіжних програмах обміну та стажуваннях у вищих навчальних закладах Польщі, Німеччини та США.

У квітні 2013 року Факультет туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Академія готельного бізнесу та громадського харчування в Познані (Польща) уклали договір про співпрацю, за яким студенти отримають можливість здобути вищу європейську освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальностями «Готельний бізнес і громадське харчування» і «Організація і обслуговування туристичного руху». Таким чином, після закінчення навчання студенти отримають дипломи магістра державного зразка Академії готельного бізнесу та громадського харчування та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З урахуванням вимог часу, насамперед ринку праці, міжнародна діяльність Факультету туризму надалі здійснюватиметься й розвиватиметься на таких рівнях:

 • концептуальному;
 • організаційно-методичному;
 • змістовому;
 • комунікаційному.

Розбудова єдиного європейського освітнього простору потребує значною мірою науково-аналітичного осмислення та концептуального обґрунтування цього процесу передусім фахівцями-педагогами, політиками, фінансистами, управлінцями. На змістовому рівні важливим є введення у навчальні плани як обов‘язкового компоненту курсів євроінтеграційного спрямування міждисциплінарного характеру. Оскільки вплив нових технологій суттєво змінює європейське сьогодення і спричиняє серйозні зміни у сфері зайнятості населення, інформаційна підготовка  займає одне з чільних місць. На комунікаційному рівні важливим є створення умов для забезпечення спілкування на міжінституційному і міжособистісному рівнях. Йдеться про надання можливості брати участь у різного роду міжнародних проектах, а також створення умов для інтернет-спілкування. Готовність бути мобільним як відповідь на глобалізаційні процеси – це підготовка студентів до навчання і роботи на європейських теренах завдяки достатньому рівні володіння іноземними мовами, що є однією з перших умов входження в європейський освітній простір.

Зустріч проректора з наукової роботи, професора Андрія Васильовича Загороднюка, директора Центру НАТО, доцента Олега Михайловича Білоуса та директора Факультету туризму, професора Володимира Степановича Великочого з ректором Академії Готельного бізнесу та громадського харчування Романом Давидом Таубером

У визначенні перспектив розвитку міжнародної діяльності Факультету туризму необхідним є досягнення якісно нового її рівня.

Акценти у роботі щодо налагодження міжнародних контактів з огляду на сьогоденні реалії Факультет і надалі зміщуватиме у бік розвитку двосторонніх відносин із зарубіжними партнерами. Це передбачає пошук зарубіжних вузів-партнерів  за принципом спільності наукових інтересів та можливостей.

Факультет активізуватиме роботу щодо виконання вже укладених угод, розширюючи напрями співпраці.

Оскільки одним з класичних і найпереконливіших показників успішності міжнародної діяльності освітньої установи є навчання в її стінах іноземних студентів, Факультет плануватиме залучення іноземців на навчання та створення відповідних для цього умов.

Серйозним чинником успішності організації міжнародної діяльності є розвиток іншомовної комунікативної компетенції викладачів та студентів, тому Факультет розширюватиме умови та заохочуватиме вивчення іноземних мов.

Однією з актуальних проблем є використання міжнародної діяльності як засобу «фандрайзингу» – третього джерела фінансування – за рахунок використання можливостей   міжнародних  організацій і одержання грантів науково-технічної допомоги. Факультет продовжуватиме діяльність щодо залучення міжнародних грантів та стипендій.

Факультет туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника має достатній кадровий, науково-педагогічний та матеріально-технічний потенціал, який спроможний забезпечити рівне партнерство в співробітництві із зарубіжними колегами.