Навчально-методична комісія

 

Протокол № 9

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

16 травня 2017 р                                                                  м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Про стан реалізації Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
 2. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 3. Про стан підготовки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи до акредитації освітньої програми ОС «Бакалавр» спеціальності «Готельно-ресторанна справа»
 4. СЛУХАЛИ: проф. Великочого В.С. про замовлення на виготовлення дипломів про вищу освіту, яке формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Підставою для виготовлення документа про вищу освіту є рішення державної екзаменаційної комісії про успішно складену здобувачами атестацію, на основі якого деканат факультету формує замовлення на виготовлення документу про вищу освіту Університету. Підставою для створення замовлення є персональні дані особи, для якої замовляється документ. Для своєчасного друку бланків дипломів деканат подає до навчально-методичного відділу попереднє замовлення на бланки документів і за 1,5 місяця до випуску готують заявку в ЄДЕБО для формування замовлення на видачу дипломів про вищу освіту Університету

ВИСТУПИЛИ: доц. Чорна Л.В. про своєчасність підготовки даних для додатків до дипломів про вищу освіту.

УХВАЛИЛИ: у процесі підготовки документів про вищу освіту керуватися Положенням про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. СЛУХАЛИ: проф. Великочого В.С. про видачу диплома з відзнакою. На отримання диплома з відзнакою претендує студент випускного курсу, який протягом навчання за певним освітнім ступенем отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше, ніж 75% з усіх передбачених навчальним планом навчальних дисциплін, а з решти – оцінки «добре»; атестований в Екзаменаційній комісії з оцінками «відмінно», захистив випускну кваліфікаційну роботу на «відмінно»; виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується мотивованим поданням-рекомендацією випускової кафедри до Екзаменаційної комісії.

ВИСТУПИЛИ: доц. Гуменюк Г.М., проф. Клапчук В.М. про претендентів на отримання диплома з відзнакою за даними кафедри.

УХВАЛИЛИ: підтримати подання кафедр щодо попереднього замовлення дипломів з відзнакою.

 1. СЛУХАЛИ: проф. Клапчука В.М. про стан підготовки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи до акредитації освітньої програми ОС «Бакалавр» спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

УХВАЛИЛИ: посилити роботу над підготовкою матеріалів для акредитації.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                       доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                         доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 8

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

11 квітня 2017 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Про стан реалізації Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 2. Про підготовку кафедр факультету туризму до заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.
 3. Різне.
 4. 1. СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про реалізацію Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та перелік основних документів, які регламентують організацію освітнього процесу, до яких належить: навчальний план спеціальності; робочий навчальний план; програма навчальної дисципліни; робоча програма навчальної дисципліни Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається для різних форм навчання на підставі освітньої програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає організацію освітнього процесу підготовки фахівців. Навчальний план розробляється окремо для кожного освітнього рівня (бакалавр, магістр), напряму підготовки (спеціальності) і кожної форми навчання (денна, заочна). Загальний навчальний час підготовки фахівців за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти складає 240 кредитів ЄКТС, на основі диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) – 120-180 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми за освітнім рівнем магістра (на основі диплома бакалавра) – 120 кредитів ЄКТС. При цьому загальний навчальний час підготовки не враховує канікули та час, що передбачений на атестацію, і складається з навчального часу засвоєння нормативної частини змісту освітньо-професійної програми та вибіркової частини.

ВИСТУПИЛИ: проф. Калуцький І.Ф., проф. Клапчук В.М., доц. Шикеринець В.В. про розробку основних документів з організації освітнього процесу, зокрема навчальних планів спеціальностей і робочих навчальних планів.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати вченій раді факультету затвердити  навчальні плани і робочі навчальні плани ОС «Бакалавр», «Магістр» спеціальностей факультету туризму на 2017-2018 н.р..

 1. СЛУХАЛИ: проф. Великочого В.С., проф. Клапчука В.М. доц. Шикеринця В.В., доц. Чапрак Н.І. виконання навчального навантаження викладачів та підготовку кафедр факультету туризму до заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

ВИСТУПИЛИ: доц. Гуменюк Г.М. про підготовку та затвердження екзаменаційних білетів по кафедрах факультету; доц.Чорна Л.В. про графік проведення весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

УХВАЛИЛИ: затвердити графік проведення весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

 1. СЛУХАЛИ: доц.. Чорну Л.В. про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників на основі подання кафедр.

ВИСТУПАЛИ: Орлова В.В. – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурної діяльності, Чаграк Н.І. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства про підготовку та видання навчально-методичних посібників на кафедрах факультету.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати вченій раді факультету видання навчально-методичних посібників.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                       доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                         доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 7

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

14 березня 2017 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Про хід виконання Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін
 2. Про підготовку та проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти за підсумками осінньо-зимового семестру 2016-2017 навчального року.
 3. Стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 4. 1. СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про реалізацію здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін та підготовку робочих навчальних програм усіх освітніх ступенів і спеціальностей факультету туризму з урахуванням вибору студентів. Згідно з Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін кафедри доводять до відома студентів перелік дисциплін, які включено до циклу дисциплін вільного вибору студента, студенти повинні обрати дисципліни з циклу вільного вибору студента, закріпити вибір документально, написавши заяву. Кафедра опрацьовує заяви і на їх основі визначає дисципліни, які будуть викладатися.

ВИСТУПИЛИ: проф. Клапчук В.М., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І. про заходи кафедр щодо реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін і збір заяв студентів та їх опрацювання задля визначення переліку обраних студентами дисциплін та його відображення у робочих навчальних планах.

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік навчальних дисциплін з циклу вільного вибору студента ОС «Бакалавр», «Магістр» спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент соціокультурної діяльності» для вивчення в 2017-2018 н.р..

 1. 2. СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про підготовку та проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти за підсумками осінньо-зимового семестру 2016-2017 навчального року. Відповідно до Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ проведення моніторингу передбачає завчасне визначення кафедрами дисциплін, з яких планується проведення тестування, та підготовку матеріалів для тестування.

ВИСТУПАЛИ: проф. Калуцький І.Ф., проф. Клапчук В.М. доц. Шикеринець В.В. про визначення переліку навчальних дисциплін і підготовку матеріалів для моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік навчальних дисциплін і матеріали для проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін осінньо-зимового семестру 2016-2017 навчального року.

 1. СЛУХАЛИ: проф. Калуцького І.Ф., проф. Клапчука В.М. доц. Шикеринця В.В., доц. Чаграк Н.І. про стан навчально-методичного забезпечення кафедр.

ВИСТУПИЛИ:  проф. Великочий В.С. про науково-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу, яке є необхідною умовою якісного засвоєння здобувачами вищої освіти програм підготовки бакалавра, магістра включає: – державні стандарти освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми підготовки, засоби діагностики рівня якості вищої освіти); освітні, освітньо-професійні, освітньо-наукові програми підготовки фахівців; навчальні плани спеціальностей; робочі навчальні плани спеціальностей ;навчальні програми нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; робочі програми нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми різних видів практик; навчально-методичні комплекси дисциплін (предметів) (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять тощо); інформаційне забезпечення освітнього процесу (електронні підручники і навчальні посібники, електронні методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, мультимедійні посібники, електронні посібники, комп’ютерні програми з навчальних дисциплін тощо); контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін(предметів); контрольні роботи з навчальних дисциплін (предметів) для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт (проектів) і дипломних робіт (проектів).

УХВАЛИЛИ: посилити роботу професорсько-викладацького складу кафедр факультету туризму над формуванням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                  доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                         доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 6

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

14 лютого 2017 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 Про стан науково-методичної роботи на кафедрі туризмонавства і краєзнавства факультету туризму.

 1. Різне
 2. 1. СЛУХАЛИ: проф. Калуцького І.Ф. про стан науково-методичної роботи на кафедрі туризмонавства і краєзнавства: розробку навчально-методичних комплексів дисциплін, проведення наукових і методичних семінарів. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, включає сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів у паперовій та в електронній формах, необхідних для ефективного виконання студентами програми ОС «Бакалавр», «Магістр» обсягу підготовки, передбаченого робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом спеціальності «Туризм».

ВИСТУПИЛИ: проф. Клапчук В.М., доц. Шикеринець В.В. доц. Чаграк Н.І. про методичні напрацювання кафедри.

УХВАЛИЛИ: посилити роботу над формуванням навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до сучасного рівня розвитку науки, техніки та технології, сучасних методів організації навчального процесу, що дозволить студентам глибоко засвоювати навчальний матеріал і набувати необхідних умінь та навичок.

 1. 2. СЛУХАЛИ: доц.. Чорну Л.В. про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників на основі подання кафедр.

ВИСТУПАЛИ: Орлова В.В. – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурної діяльності, Чаграк Н.І. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства про підготовку та видання навчально-методичних посібників на кафедрах факультету.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати вченій раді факультету видання навчально-методичних посібників.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                            доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                       доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 5

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

21 грудня 2016 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Про підготовку та проведення студентської олімпіади.
 2. СЛУХАЛИ: кандидата географічних наук, доцента кафедри туризмознавства і краєзнавства Філюк Світлану Михайлівну про організацію і проведення студентської олімпіади на факультеті туризму за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», а також олімпіади з іноземних мов. В олімпіаді взяли участь кращі студенти і показали високі результати.

ВИСТУПАЛИ: завідувачі кафедр: проф. Калуцький І.Ф., проф. Клапчук В.М., доц. Шикеринець В.В., доц. Угринюк В.М. про роботу кафедр з обдарованими студентами та організаційні аспекти проведення олімпіади.

УХВАЛИЛИ: посилити роботу з обдарованими студентами та активізувати роботу наукових гуртків.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                            доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                       доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 4

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

16 листопада 2016 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Обговорення проекту Положення про порядок повторного вивчення дисциплін в умовах ECTS.
 2. 2. Про організацію самостійної роботи на кафедрах факультету.
 3. 3. Різне.

СЛУХАЛИ: доц. Чаграк Н.І. про підготовку Положення про порядок повторного вивчення дисциплін в умовах ECTS. Повторне вивчення дисципліни – це повторне проходження студентом навчальної дисципліни, вивчення якої може бути перенесене на наступний навчальний період. Повторне вивчення дисципліни, виконання курсової роботи планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з бюджетних коштів. При повторному вивченні відповідний навчальний компонент відноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального семестру.

ВИСТУПИЛИ: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В. про відповідність Положення про порядок повторного вивчення дисциплін Закону України «Про вищу освіту» й Європейській кредитно-трансферній системі та загальний порядок ліквідації академічної заборгованості студентами, які отримали не більше трьох оцінок «незадовільно» (FX за шкалою ECTS), та процедуру повторного вивчення студентом конкретної навчальної дисципліни впродовж наступного семестру.

 

УХВАЛИЛИ: запропонувати науково-методичній раді університету конкретизувати процедуру оформлення документів для повторного вивчення дисциплін.

 1. ВИСТУПИЛИ:

проф. Клапчук В.М. про організацію самостійної роботи на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи і розробку рекомендацій до організації та контролю самостійної роботи з навчальних дисциплін;

доц. Орлова В.В. про організацію самостійної роботи на кафедрі організації туризму та управління соціокультурною діяльністю і  використання різноманітних методів у процесі проведення контролю самостійної роботи студентів;

доц. Гуменюк Г.М. про форми організації самостійної роботи.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати професорсько-викладацькому колективу кафедр посилити контроль за самостійною роботою  студентів.

 1. 3. СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про змістове наповнення сайтів кафедр англомовними матеріалами.

ВИСТУПИЛИ: завідувачі кафедр  про роботу з сайтом кафедри.

УХВАЛИЛИ: посилити роботу над підготовкою та представленням англомовних матеріалів.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                       доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                         доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 3

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

11 жовтня 2016 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Про підготовку та проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти за підсумками весняно-літнього семестру 2015-2016 навчального року.
 2. Про хід виконання Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 3. Різне.
 4. СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про підготовку та проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти за підсумками весняно-літнього семестру 2015-2016 навчального року. Відповідно до Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» моніторинг – це відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності учасників освітнього процесу. Проведення моніторингу передбачає завчасне визначення кафедрами дисциплін, з яких планується проведення тестування, та підготовку матеріалів для тестування.

ВИСТУПАЛИ: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М. доц. Шикеринець В.В. про підготовку матеріалів для моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: затвердити матеріали для проведення моніторингу якості рівня знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін весняно-літнього семестру 2015-2016 навчального року.

 1. СЛУХАЛИ: доц.. Чорну Л.В. про хід виконання Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

ВИСТУПАЛИ: Орлова В.В. – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурної діяльності, Чаграк Н.І. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства про розподіл балів, які отримують студенти у процесі вивчення навчальної дисципліни.

УХВАЛИЛИ: у процесі оцінювання успішності студентів  факультету туризму керуватися виключно Положенням про порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 1. СЛУХАЛИ: доц.. Чорну Л.В. про рекомендацію до друку навчально-методичних посібників на основі подання кафедр.

ВИСТУПАЛИ: Орлова В.В. – доцент кафедри організації туризму та управління соціокультурної діяльності, Чаграк Н.І. – доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, Гуменюк Г.М. – доцент кафедри туризмознавства і краєзнавства про підготовку та видання навчально-методичних посібників на кафедрах факультету.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати вченій раді факультету видання навчально-методичних посібників.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                            доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                       доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 2

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

13 вересня 2016 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2016/17 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: доц. Чорну Л.В. про план роботи науково-методичної ради факультету туризму на 2016/17 навчальний рік. План роботи ради передбачає заходи з реалізації Положень, затверджених Вченою радою  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зокрема Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти та ін.

ВИСТУПАЛИ: завідувачі кафедр проф. Калуцький І.Ф., проф. Клапчук В.М., доц. Шикеринець В.В., доц. Угринюк В.М. про планування науково-методичної роботи кафедр.

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи науково-методичної ради на 2016/17 навчальний рік.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                            доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                       доц.  Гуменюк Г.М.

 

Протокол № 1

засідання науково-методичної ради факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

30 серпня 2016 р                                                          м. Івано-Франківськ

ПРИСУТНІ:

голова науково-методичної ради – доц. Чорна Л.В.

члени науково-методичної ради: проф. Великочий В.С., проф. Клапчук В.М., доц. Орлова В.В., доц. Шикеринець В.В., доц. Чаграк Н.І.

секретар науково-методичної ради – доц. Гуменюк Г.М.

Порядок денний

 1. Схвалення робочих програм з навчальних дисциплін навчального плану підготовки ОС «Бакалавр», «Магістр», «Спеціаліст» спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2016/17 навчальний рік.

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи проф. Клапчука В.М., завідувача кафедри туризмознавства і краєзнавства проф. Калуцького І.Ф., завідувача кафедри організації туризму та управління соціокультурною діяльністю доц. Шикеринця В.В. про підготовку робочих програм з навчальних дисциплін навчального плану підготовки ОС «Бакалавр», «Магістр», «Спеціаліст»  спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2016/17 навчальний рік та їх затвердження на засіданнях кафедр.

ВИСТУПАЛИ: доц. Чорна Л.В. про планування самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін у зв’язку зі змінами у співвідношенні кількості аудиторних годин та годин, що відводяться на самостійне вивчення матеріалу дисциплін.

УХВАЛИЛИ: Схвалити робочі програми з навчальних дисциплін навчального плану підготовки ОС «Бакалавр», «Магістр», «Спеціаліст» спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2016/17 навчальний рік.

Голова науково-методичної ради

факультету туризму                                                            доц.  Чорна Л.В.

Секретар                                                                       доц.  Гуменюк Г.М.